log

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年11月21日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:01 | 記事 koseikai

令和5年度 地域密着型サービス運営推進会議議事録【令和5年度】-財田の杜

2023年10月25日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

令和5年度「地域密着型サービス運営推進会議議事録」を掲載しました。
こちらをご覧ください。

09:20 | 記事 take

利用申込書を更新-財田の杜

2023年10月17日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜の利用申込書を更新しました。
こちらをご覧ください。

16:34 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年10月12日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

17:18 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年09月13日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

09:09 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年08月11日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

16:14 | 記事 take

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年06月08日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

14:42 | 記事 take

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年05月09日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

10:55 | 記事 take

令和4年度 地域密着型サービス運営推進会議議事録【令和4年度】-財田の杜

2023年04月27日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

令和4年度「地域密着型サービス運営推進会議議事録」を掲載しました。
こちらをご覧ください。

11:19 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年04月06日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

15:21 | 記事 take

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年04月03日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

11:42 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年02月10日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

15:02 | 記事 koseikai

施設広報誌掲載-財田の杜

2023年01月06日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

財田の杜の施設広報誌を掲載しました。
こちらをご覧ください。

11:15 | 記事 koseikai

令和4年度 地域密着型サービス運営推進会議議事録【令和4年度】-財田の杜

2022年12月21日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

令和4年度「地域密着型サービス運営推進会議議事録」を掲載しました。
こちらをご覧ください。

09:14 | 記事 koseikai

令和4年度 地域密着型サービス運営推進会議議事録【令和4年度】-財田の杜

2022年10月28日 | 地域密着型特別養護老人ホーム 財田の杜

令和4年度「地域密着型サービス運営推進会議議事録」を掲載しました。
こちらをご覧ください。

11:59 | 記事 koseikai